Compendium of Hygiene

978-80-8152-167-6

Tlačená publikácia

Na sklade

16,45 €
16,45 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Kvetoslava Rimárová
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:2012
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva

Popis

Témou predkladanej  vysokoškolskej učebnice je zhrnutie základných vybraných poznatkovo hygieny – environmentálnej medicíny.  V skriptách sú zahrnuté významné oblasti environmentálnej medicíny ako vedeckého smeru:  základy environmentálnej medicíny, zdravie a prevencia, problematika environmentálneho zdravia a  hodnotenia rizika z možnej expozície, problematika znečistenia ovzdušia, znečistenie  interiéru, problematika pitnej vody, pôsobenie  pôdy a tuhého odpadu na zdravie, ďalej problematika bývania, výživy a vplyvu pracovných podmienok na zdravie. Z výživových faktorov sa skriptá venujú problematike  racionálnej výživy, popisujú jednotlivé  zložky výživy, ale zaoberajú sa aj problematikou hygieny výživy a možnosťami vzniku alimentárnych infekcií.

            Vysokoškolská učebnica má v manuskripte rukopisu 199 strán,  je rozdelená  na 12 základných  kapitol, obsahuje 36 literárnych citácií. V úvode sa uvádza problematika kategorizácie ochorení a definujú sa základné pojmy zdravia, prevencie. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú vybranými horeuvedenými kapitolami hygieny.

Táto vysokoškolská učebnica vychádza  ako základná vysokoškolská učebnica pre študentov všeobecného lekárstva v jazyku anglickom, pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a magisterského odboru „Verejné zdravotníctvo“. Študenti všeobecného lekárstva a stomatológie môžu tiež tieto učebné texty používať ako vzdelávaciu pomôcku pri štúdiu ostatných predmetov v rámci výuky verejného zdravotníctva. 

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie