Súmrak médií II

ONLINE

978-80-8152-420-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Renáta Cenková, Lucia Jasinská (eds.)
Rok vydania:2016
Dostupné od:2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:330
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej v dňoch 23. a 24. októbra 2013 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Predložený zborník, ktorý je výstupom z druhého ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Súmrak médií, organizovanej oddelením masmediálnych štúdií Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, skúma súčasné problémy mediálneho priestoru z niekoľkých uhlov pohľadu. Ponúka reprezentatívny náhľad odborníkov v oblasti médií zo Slovenskej republiky i zahraničia na aktuálny stav najmä elektronických, ale čiastočne i printových médií a na nadchádzajúce trendy v ich vývoji. Zborník je tematicky pestrý a rozoberá otázky z oblasti médií, estetiky, hodnotové aspekty mediálnych komunikátov, mediálne účinky, ale napríklad aj vplyv konkrétnych žánrov a ich reprezentatívnych textov na percipienta. Zároveň pokrýva oblasť súčasného mediálneho práva i etických noriem a požiadaviek kladených na text jeho autora či iného profesionálneho mediálneho pracovníka. 

Zostavovatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie