BIOLÓGIA LIŠAJNÍKOV. Časť C: Identifikácia metabolitov pomocou NMR spektroskopie

ONLINE

978-80-574-0163-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Vilková - Monika Garberová - Michal Goga
Rok vydania:2022
Dostupné od:13.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:115
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Projekt KEGA 006UPJŠ-4/2020: Vytvorenie laboratória na izoláciu a identifikáciu sekundárnych metabolitov lišajníkov (tvorba interných komerčne nedostupných štandardov) a napísanie skrípt pre predmet Biológia lišajníkov.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Jadrová magnetická rezonancia (NMR) je v súčasnosti veľmi využívaným analytickým nástrojom, ktorý nachádza svoje uplatnenie v mnohých oblastiach vedy a techniky. Toto rozšírenie jej praktickej aplikácie nesie so sebou nutnosť vytvárať učebné texty primerané danému vednému odboru.
Tento vysokoškolský učebný text je určený pre študentov odboru biológia a je doplnkom študijných materiálov pokročilého kurzu magisterského štúdia Biológia lišajníkov. Zároveň predstavuje užitočný materiál pre študentov magisterského a doktorandského štúdia zapojených do výskumu, ktorým pomôže pri interpretácii NMR spektier a prezentácii základných teoretických konceptov.
Učebný text v krátkosti popisuje dôležité aspekty každej NMR spektroskopickej techniky bez toho, aby boli nadmerne rozoberané fyzikálne princípy jednotlivých metód a zložité matematické analýzy.
Do tohto vydania boli začlenené štruktúry metabolitov lišajníkov, ktoré budú študenti na praktických cvičeniach izolovať, čistiť a identifikovať pomocou viacerých analytických metód.
Celá jedna kapitola je zameraná na podrobný popis riešenia NMR spektier izolovaných metabolitov, pričom je podrobne vysvetlený každý krok pri riešení štruktúr známych, ale aj neznámych metabolitov.
Na riešené úlohy nadväzuje množstvo neriešených príkladov, a to vysoko rozlíšené 1D a 2D NMR spektrá metabolitov, určených pre ďalšie rozvíjanie nadobudnutých vedomostí a zručností študentov a doktorandov v riešení štruktúr pomocou NMR spektroskopie.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie