Vybrané kapitoly z koloidnej chémie

ONLINE

978-80-7097-885-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Daniela Kladeková
Rok vydania:2011
Dostupné od:17.06.2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:109
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Práca s učebným textom predpokladá primerané znalosti z oblasti fyzikálnej chémie, fyziky a biológie, bez ktorých je orientácia v predkladanom študijnom materiáli zložitá. Solídne znalosti z matematiky sú nevyhnutné a pomáhajú pri pochopení problémov koloidnej chémie.

V skriptách, ktoré sa členia na jednotlivé kapitoly, po klasifikácii a charakterizácii disperzných sústav sa najprv rozoberajú optické a molekulovo-kinetické vlastnosti.

Mimoriadne veľký medzifázový povrch, ktorý je charakteristický hlavne pre koloidne disperzné sústavy, pripisuje zvlášť dôležitú úlohu javom, ktoré prebiehajú na fázovom rozhraní, t.j. povrchovým javom. V súvislosti s týmto poznatkom diskutujú sa vlastnosti mobilných fázových rozhraní a fázového rozhrania tuhá látka/plyn a tuhá látka/kvapalina. Významná je následne zaradená kapitola o elektrických vlastnostiach disperzných sústav. Táto kapitola je tesne spojená s otázkami vzniku, štruktúry, stability a deštrukcie disperzií; pozornosť sa venuje predovšetkým koloidným sústavám. Neoddeliteľnou súčasťou je aj kapitola, ktorá popisuje reologické vlastnosti disperzných sústav. Ďalšie kapitoly uvádzajú jednotlivé typy disperzných sústav.

Tento vysokoškolský učebný text je určený najmä študentom chemických a ekologických odborov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Nekladie si za cieľ vyčerpávajúco rozoberať do detailov celú problematiku, lebo o nej pojednávajú monografie nielen z koloidnej a makromolekulovej chémie, často možno nájsť detailné rozpracovanie aj v základných učebniciach fyzikálnej chémie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie