Vybrané experimentálne úlohy z koloidiky

ONLINE

978-80-7097-988-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Daniela Kladeková
Rok vydania:2012
Dostupné od:23.11.2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:51
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav chemických vied

Popis

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom chemických a ekologických odborov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a má poslúžiť ako pomôcka pre experimentálne cvičenie z koloidnej chémie.

Koloidná chémia je významnou súčasťou teoretického základu chemických vied, patrí medzi novšie interdisciplinárne odbory prírodných vied.

Spája poznatky z oblasti fyzikálnej chémie, fyziky a biológie, pričom využíva aj solídne znalosti z matematiky a ďalších vedných odborov. Pri pochopení problémov koloidnej chémie sú často nevyhnutné aj experimenty, ktoré modelujú predstavy o priebehu javov a zákonitostí, ktorými sa tento vedný odbor zaoberá. Preto je pre zvládnutie učebnej látky z koloidnej chémie také dôležité a podstatné aktívne absolvovanie experimentálneho cvičenia.

Pri výbere úloh pre tieto skriptá bolo treba rešpektovať aj značné obmedzenia dané možnosťami laboratórne prístrojového a materiálového vybavenia nášho pracoviska. Napriek tomuto obmedzeniu však môžu študentom ilustrovať základné teoretické fyzikálno-chemické princípy koloidne disperzných sústav, a čo je dôležité – ich pochopenie môže prispieť k porozumeniu niektorých dôležitejších zvláštností koloidných javov.

Teoretický základ je detailne uvedený v návode každej úlohy. Úlohy sú usporiadané tak, aby skupiny príbuzných úloh na seba vzájomne nadväzovali. Treba spomenúť, že pri experimentálnom štúdiu vybraných problémov koloidne disperzných sústav sa využívajú aj skúsenosti a zručnosti nadobudnuté v priebehu laboratórnych cvičení z fyzikálnej chémie, v texte na to vždy konkrétne odkazujem. Preto na realizáciu úloh budú študenti nutne potrebovať skriptá Návody pre praktické cvičenia z fyzikálnej chémie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie