Praktické cvičenia z biochémie

ONLINE

978-80-8152-902-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Erik Sedlák, Rastislav Varhač, Patrik Danko, Helena Paulíková, Dušan Podhradský
Rok vydania:2020
Dostupné od:14.0.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:154
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra biochémie
Licencia:CC-BY-NC-SA

Popis

Predkladané skriptá vznikli v snahe aktualizovať a predovšetkým sprehľadniť úlohy, ktoré riešia v rámci základných praktických cvičení z biochémie študenti 2. a 3. roč­níka bakalárskeho stupňa štúdia odborov chémia, biológia a ich kombinácií s inými odbormi. Väčšina úloh pochádza z pôvodných skrípt "Podhradský, Mihalovová: Praktické cvičenia z biochémie, Košice 1989". Niektoré z nich boli z väčšej alebo menšej časti modifikované a prispôsobené súčasným podmienkam v laboratóriu. Pribudli aj nové úlohy ako napr. tie, venované nukleovým kyselinám. Skriptá sú tematicky rozdelené do šiestich samostatných celkov, pričom každý z nich pozostáva z niekoľkých úloh. Názvy celkov odpovedajú povahe biomakromolekúl, ktoré tvoria ich ústrednú tému. Teoretické úvody na začiatku celkov sú novozostavené a ich hlavným cieľom je priblížiť stručný prehľad základných biochemických metód, ktoré sa využívajú pri štúdiu daných biomakro­molekúl.

Tieto skriptá sú zámerne prístupné iba v elektronickej podobe. Dôvodom je snaha priebežne aktualizovať a modernizovať jednotlivé úlohy podľa meniacich sa možností nášho laboratória. Dúfame, že skriptá splnia svoju úlohu a študenti budú mať po absolvovaní týchto laboratórnych cvičení dostatočné teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti základných biochemických metód.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie