Sociálne a politické analýzy 2-2012

Juraj Schenk a kol.

ONLINE

/ISSN 1337 5555

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Vedecký redaktorJuraj Schenk
Ročník6.
Rok vydania:2012
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:časopis
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:241
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie

Popis

Vedecký časopis Sociálne a politické analýzy je interaktívnou elektronickou platformou pre komunikáciu a prezentáciu (publikovanie) odborníkov a ich práce z oblasti základného a aplikovaného výskumu a analýz v sociologických, psychologických, politologických a metodologických kontextoch. Ide o médium, zamerané na intenzívnu podporu výskumných aktivít a analýz v interdisciplinárnom rámci, výmenu skúseností, rozvoj spolupráce a vitalizáciu produkcie v tejto oblasti vedeckej práce.
Publikačná časť časopisu ponúka priestor pre uverejňovanie prác ako sú:
- pôvodné výskumné sociologické, psychologické, politologické štúdie a analýzy v ľubovoľných oblastiach sociálneho života
- metodologické štúdie
- výskumné správy
- štúdie z kvalifikačných prác
- projekty výskumov a analýz
- rezenzie

Odborným garantom publikovaných príspevkov v časopise je redakčná rada, ktorá rozhoduje o recenzentoch príspevkov, stanovuje požiadavky na úpravu rukopisov po ich posúdení, rozhoduje o prijatí príspevku v jeho finálnej podobe, zostavuje jednotlivé čísla časopisu.

Sociálne a politické analýzy sú interaktívnym časopisom, ktorý okrem publikačných možností ponúka aj ďalšie, pre komunikáciu vedecko - výskumnej obce zaujímavé príležitosti - možnosti konzultácií, výmeny názorov a skúseností, hľadania spolupráce, iniciovania aktivít v žiadanej oblasti štúdia.

Vedúci redaktor:
prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.
UK Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra sociológie

Redakčná rada:
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
UPJŠ v Košiciciach, Filozofická fakulta, Katedra politológie

doc.PhDr. Alojz Ritomský, CSc.
Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta psychológie

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Psychologický ústav AVČR Brno

Zodpovedný redaktor:
doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc.

Výkonný redaktor:
PhDr. Richard Geffert, PhD.

Jazykový redaktor:
PhDr. Daniela Hrehová, PhD.

Redakčný okruh:

prof. PhDr. Marek Blatný,CSc., prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., prof. PhDr. Ľudmila Malíková,CSc., doc. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD., doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc., doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., PhDr. Mária Homišinová, PhD., doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD. M.A.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie