Občianstvo a občianska spoločnosť (Stav - Kontexty - Perspektívy)

ONLINE

978-80-8152-417-2

Tlačená publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová, Jakub Bardovič
Rok vydania:2016
Dostupné od:2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:252
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie
Poznámka:Zborník vychádza ako súčasť riešenia projektu VVGS-2014-214. Názov: Volebný cenzus v 21. storočí.

Popis

Zborník príspevkov z IV. ročníka Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov konanej 14. a 15. mája 2015 Katedrou politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Res Publica je súčasťou riešenia projektu VVGS-2014-214. Názov: Volebný cenzus v 21. storočí.

Zborník je výsledkom v poradí už 4. konferencie tohto druhu, ktorá dáva priestor mladej vedeckej komunite stretnúť sa a diskutovať o politických problémoch Slovenskej republiky i medzinárodnej politickej scény. Navyše, opätovne možno konštatovať, že diskusia bola podnetná a na kvalitatívne vysokej úrovni. Výber tém reflektuje záujmy mladej vedeckej obce. Vo výslednej publikácii je rozoberané a analyzované veľké množstvo rôznorodých problémov a problematík, ktoré mladá vedecká komunita v stredoeurópskom priestore rieši v súvislosti s občianstvom a občianskou spoločnosťou. Témy ako občianska spoločnosť; vzťah medzi občanom a štátom; hypersieťová spoločnosť; potenciál občianskej spoločnosti pri znižovaní korupcie vo verejnej správe v podmienkach Slovenskej republiky; bariéry politickej participácie – volebný cenzus a jeho historický kontext v slovenských podmienkach; dvojité občianstvo; ochrana ľudských práv v demokratickej spoločnosti; materstvo; postavenie žien v islame či postavenie židovských žien; ochrana obetí trestných činov; ženy v revolúciách či rola ženských občianskych združení v kontexte ukrajinskej krízy; záujmy Číňanov v Arktíde či problematika pracovných táborov a porušovanie práv obohacujú túto publikáciu o perspektívy a analýzy mladých ľudí so silným vedeckým potenciálom. Naším spoločným cieľom je podnecovať záujem o štúdium širokého okruhu celospoločenských problémov a prispieť svojim pohľadom k pokusom o riešenie nastoľovaných tém.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie