Výzvy a perspektívy vnútornej a zahraničnej politiky

ONLINE

978-80-8152-396-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Gabriel Eštok • Mária Hrehová • Jakub Bardovič (eds.)
Rok vydania:2015
Dostupné od:2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:296
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie

Popis

Zborník príspevkov z III. ročníka Vedeckej konferencie študentov a mladých vedeckých pracovníkov konanej 23. mája 2014 Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dňa 23. mája 2014 sa na pôde Katedry politológie FF UPJŠ uskutočila konferencia pod názvom „Výzvy a prespektívy vnútornej a zahraničnej politiky“, ktorá bola v poradí už treťou Konferenciou študentov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanou Katedrou politológie v spolupráci s OZ Res Publica. Na konferencii vystúpilo mnoho mladých ľudí zaujímajúcich sa o politické problémy súčasného sveta, pričom každý z nich svojím vystúpením nastolil jednu z tém týkajúcu sa domácej alebo zahraničnej politiky. Možno konštatovať, že tieto vystúpenia boli na vysokej odbornej úrovni a podnietili diskusiu o nastolených témach či problémoch.

Publikácia, ktorú držíte v rukách, je súborom odborných prác študentov a mladých odborníkov, ktorí sa venovali štúdiu viacerých tém. Niektorí autori sa venovali skôr otázkam zahraničnej politiky, predovšetkým analýze politík vybraných štátov (Slovenská republika, USA), riešili problematiku iránskeho jadrového programu či skúmali možnosti federalizácie Ukrajiny ako spôsobu riešenia vzniknutej situácie. Pohľad na problematiku zahraničnej politiky z pozície slovenských emigrantov v Austrálii priniesol ďalší z príspevkov.

Iní autori zamerali svoju pozornosť viac na otázky vnútornej a zahraničnej politiky na Slovensku. Z nedávnej histórie čerpal príspevok zaoberajúci sa obrazom Slovenska a smerovania jeho zahraničnej politiky počas vlád V. Mečiara, pričom toto obdobie dodnes vyvoláva mnohé otázky. Ďalšie výzvy slovenskej politiky v podobe práva na odpor, revízie straníckeho či volebného systému boli hlavnou témou ďalších príspevkov. Komunitné organizovanie, ktoré je hlavným predmetom nasledujúceho príspevku by mohlo byť odpoveďou aspoň na niektoré problémy, ktorým čelí politika na Slovensku. Na ďalšie z nich upozorňujú zasa iní autori, ktorí sa zamerali na problematiku volieb do Európskeho parlamentu a ich realizáciu v podmienkach Slovenskej republiky, riešili problematiku sekundárneho analfabetizmu či politickej participácie. Našli sa však aj takí, ktorí sa zamýšľali nad budúcou perspektívou a možnosťami rozvoja globálnej občianskej spoločnosti. Pohľad do budúcnosti je však zahmlený, ak ho ťažia spomienky na minulosť. S reziduami minulosti v podobe židovského holokaustu sa preto snažili vo svojich prácach vysporiadať ďalšie dve autorky. V poradí posledný príspevok nám svojím obsahom pripomína, že masové vraždenie a iné zločiny proti ľudskosti nepatria len do histórie a ochrana človeka, jeho práv je nutná aj dnes.

Napriek širokému spektru tém, ktorým sa autori v jednotlivých príspevkoch venovali, je možné nájsť ich spoločného menovateľa, ktorým je snaha poukázať na určitý problém či navrhnúť jeho riešenie a tým jednak prispievať k napĺňaniu ideálu demokracie, k zlepšeniu fungovania a tvorby politiky, ale predovšetkým k tomu, aby bol tento svet lepším miestom pre život nás všetkých.

Zostavovatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie