Volené orgány kapitálových spoločností. Vybrané otázky.

ONLINE

978-80-574-0067-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Žofia Mrázová • Ján Husár • Jaroslav Dolný • Oliver Buhala • Dominika Cukerová • Dušan Rostáš • Michal Sokol
Rok vydania:2021
Dostupné od:23.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:210
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Poznámka:Táto vedecká monografia vznikla v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0566/19 „Výkon funkcie členov orgánov kapitálových obchodných spoločností “
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Monografia Volené orgány kapitálových spoločností. Vybrané otázky sa zameriava na posúdenie právnych aspektov výkonu funkcie členov volených orgánov kapitálových spoločností a na riešenie aplikačných problémov ohľadne vzťahov vznikajúcich medzi členmi štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti a samotnou obchodnou spoločnosťou. Prvá časť monografie sa venuje základným koncepčným predpokladom výkonu funkcie volených orgánov kapitálových spoločností vrátane podmienok vzniku a zániku ich funkcie. Medzi riešenými otázkami je aj dlhodobo pertraktovaná otázka požadovaného štandardu výkonu funkcie členov orgánov obchodných spoločností v kontexte profesionality a lojality. Analyzované sú otázky odmeňovania členov volených orgánov ako aj možnosti odporovania zmluve o výkone funkcie. Riešené aplikačné problémy majú presah sčasti aj do konkurzného práva, a to konkrétne pri skúmaní povinností štatutárnych orgánov po vyhlásení konkurzu na obchodnú spoločnosť s dôrazom na otázky vzniku osobitnej zodpovednosti štatutárneho orgánu ako aj vykonávania jeho funkcie po vyhlásení konkurzu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie