Kúpna zmluva – história a súčasnosť I.

ONLINE

978-80-8152-054-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Erik Štenpien
Rok vydania:2013
Dostupné od:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina
Počet strán:450
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra dejín štátu a práva
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. p.: 1/0131/13 „Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR“.

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 27. septembra 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Občiansky zákonník je jednou zo základných právnych kodifikácií dnešnej doby. Paradoxom je, že v Slovenskej republike dodnes platí zákonník z roku 1964, pravda s istými úpravami, ktoré priniesla moderná doba. V súčasnosti prebiehajú rekodifikačné snahy, ktorých výsledkom by malo byť prijatie nového Občianskeho zákonníka. Nie je však možné budovať nové bez znalosti starého. Je preto dobrým znakom, ak sa na spoločnej konferencií stretnú právni historici s civilistami, aby si vymenili názory a poznatky. Katedra dejín štátu a práva košickej Právnickej fakulty je v roku 2013 v prvom roku riešenia vedeckého grantového projektu VEGA: Historickoprávny vývoj inštitútu kúpnej zmluvy a tendencie jej súčasnej rekodifikácie v SR - č. p.: 1/0131/13. Uvedený projekt sme získali ako historickoprávny, participuje však na ňom aj Katedra občianskeho práva, veď doc. JUDr. K. Kirstová, CSc. je zástupkyňou vedúceho projektu. Vedomí si toho, že ide o úplne unikátne prepojenie právnych dejín a praxe, naša katedra dňa 27. septembra 2013 zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu Kúpna zmluva - história a súčasnosť I., ktorá bola plánovaným grantovým výstupom, v konečnom dôsledku sa však konala v čase, kedy košická Právnická fakulta oslavovala 40. výročie svojho vzniku. Tento zborník je teda súhrnom vystúpení z riešenia grantového projektu, ale aj vystúpení, ktoré s riešenou témou súvisia. Má ambíciu výraznou mierou prispieť k poznaniu dejín a súčasných rekodifikačných snáh inštitútu kúpnej zmluvy doma a v zahraničí.

Zostavovateľ

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie