Obchodná spoločnosť ako právnická osoba

ONLINE

978-80-8152-200-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ján Husár • Kristián Csach
Rok vydania:2014
Dostupné od:15.12.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:148
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Poznámka:Tento zborník je súčasťou riešenia projektu APVV-0809-12 „Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva“.

Popis

Predkladaný zborník obsahuje príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR v dňoch  1. - 3. apríla 2014 v Smoleniciach.  Autori sú poprednými predstaviteľmi slovenskej a českej civilistiky a komercionalistky, ako aj zástupcovia novej generácie mladých vedeckých pracovníkov. Tematicky sa príspevky orientujú na aktuálne otázky práva obchodných spoločností, predovšetkým podstatu obchodnej spoločnosti, koncernové štruktúry, inštitút zneužitia práva, reflexnú škodu a trendy vo vývoji korporačného práva v zahraničných právnych poriadkoch. Zvyšná časť prezentovaných príspevkov z konferencie už bola publikovaná v monotematickom čísle časopisu Právny Obzor, č. 4/2014.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť diskusnú platformu pre dobré vykročenie v riešení grantovej úlohy preskúmaním podstaty obchodnej spoločnosti ako právno-ekonomicko-sociálnej štruktúry, či iných podobných právnych štruktúr s právnou subjektivitou alebo bez nej. Na konferencii odzneli príspevky popredných predstaviteľov slovenskej a českej civilistiky a komercionalistiky venujúce sa nielen teórii právnických osôb, ale aj možnosti priznať právnu subjektivitu účelovo „zviazanému“ majetku (svěřenecký fond, dodatočne likvidovaný majetok, podnik a podobne). Pred očami sme pritom mali vždy interdisciplinarizmus a funkcionalizmus práva obchodných spoločností v podaní moderných teórií korporátneho práva. Jednotliví prednášajúci sa venovali aj zaujímavým trendom vo vývoji korporátneho práva v cudzích právnych poriadkoch, najmä v nemeckom ale aj v európskom práve. Cieľom konferencie však nebola iba teoretická kontemplácia. Preto mali prednášajúci snahu prepojiť skúmané teoretické otázky nielen s potrebami praktického právneho styku, ale najmä snahu o aktuálnosť zohľadňujúcu aj tie najnovšie legislatívne zmeny na Slovensku či v Českej republike.

 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie