Právo - obchod - ekonomika V.

ONLINE

978-80-8152-394-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jozef Suchoža • Ján Husár • Regina Hučková (eds.)
Rok vydania:2015
Dostupné od:december 2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:578
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy č. APVV-14-0598 “Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty”.

Popis

Zborník vedeckých prác

Prezentované vedecké práce publikované v Zborníku sú výsledkom najmä vedeckého výskumu odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde, a to na Právnických fakultách najmä v Slovenskej a Českej republike, ako aj odborníkov zo zahraničia, nevynímajúc Poľsko, Ruská federácia, Srbsko a pod. V tomto Zborníku svoje vedecké a odborné príspevky publikovali tiež odborníci z právnej praxe, a to najmä advokáti, notári, sudcovia pôsobiaci nielen na našom území, ale aj sudcovia Všeobecného súdu EÚ.  Zborník obohatili svojim príspevkom aj odborníci z oblasti bankovníctva. Okrem toho, však Zborník dáva priestor aj nádejným adeptom právnej vedy, čím v sebe snúbi nadčasovosť s dynamikou.

Prihliadnuc k rôznorodosti publikovaných príspevkov možno uviesť, že v predkladanom Zborníku dochádza k prepojeniu najmä teórie a praxe, súkromného a verejného práva, ako aj rôznych právnych odvetví. Napriek tomu však, obsah predkladaného Zborníka pokrýva a prezentuje ústrednú tému medzinárodného sympózia, a to „KORPORÁCIE – KONTRAKTY – KODIFIKÁCIE – KONTEXTY“. Jednotlivé časti Zborníka navzájom spolu súvisia a vytvárajú ucelený komplex, subsumovaný pod publikáciu, ktorá sa vyznačuje jednotnosťou. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie