Základy chiropterológie

978-80-574-0229-9

Tlačená publikácia

22,73 €
22,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Marcel Uhrin • Petr Benda • Peter Kaňuch
Rok vydania:2023
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:167
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra zoológie
Ústav:Ústav biologických a ekologických vied

Popis

Netopiere predstavujú unikátnu skupinu cicavcov, ktorá je charakteristická rozličnými životnými stratégiami. Sú to jediné cicavce schopné aktívneho letu, ktorý spoločne s ich takmer výlučne nočnou aktivitou viedol v  evolúcii k objaveniu sa špecifických adaptácií. Jednou z najvýraznejších adaptácií na život v tme je ich schopnosť echolokácie, ktorá im umožňuje dokonalú orientáciu v priestore. Netopiere sú prevažne tropickou skupinou, ktorá ale osídlila aj oblasti mimo tohto pásma, čo najmä v miernych klimatických zónach viedlo k vytvoreniu zložitého fenologického cyklu s aktívnymi časťami a s prerušeniami v podobe hibernácie. V tejto pestrej a druhovo početnej skupine (takmer 1500 známych druhov) existuje ďalej široká škála foriem sociálnej organizácie ako aj foriem potravných alebo úkrytových stratégií. Vysokoškolská učebnica „Základy chiropterológie“ prináša vôbec prvýkrát v slovenskom jazyku v jedenástich kapitolách a v dvoch apendixoch aktuálne odborné poznatky o týchto živočíchoch.

 

Bats represent a unique group of mammals, characterised by different life strategies. They are the only mammals capable of active flight, which, combined with their almost exclusively nocturnal activity, has led to the evolution of specific adaptations. One of the most striking is echolocation, which enables them to orientate themselves perfectly in their surroundings in the dark. Bats are mainly native to the tropics, but have also colonised areas outside the tropics, which, has led to a complex phenological cycle with active phases and interruptions during hibernation, especially in temperate zones. In this diverse and species-rich group (almost 1,500 known species), there is a wide range of social organisation as well as feeding and roosting strategies. The textbook "Fundamentals of Chiropterology" brings the current state of knowledge about these extraordinary animals in eleven chapters and two appendices for the first time in the Slovak language.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie