Spravodlivosť, spoločenstvo, sloboda

ONLINE

978-80-574-0171-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Alexander Bröstl – Marta Breichová Lapčáková
Rok vydania:2022
Dostupné od:19.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:161
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vedeckých prác vznikol v rámci riešenia projektu APVV-21-0336 – „Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie“
Licencia:Creative Commons BY NC - SA (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu )

Popis

Zborník zo Zasadnutia slovenskej sekcie IVR pred 30. svetovým kongresom

Predkladaný Zborník je venovaný trom rámcovým okruhom, a to spravodlivosti, spoločenstvu a slobode. Tieto tvoria tematické okruhy 30. Svetového kongresu IVR, z príležitosti ktorého sa uskutočnilo aj zasadnutie jeho slovenskej sekcie. Publikované príspevky sa zameriavajú na ťažiskovú tému kongresu, ktorá je zároveň ústrednou témou právnych a sociálnych vied. V Zborníku tak nájdeme úvahy o slobode jednotlivca v spoločnosti, jej rôznych významových odtieňov a podôb. Opomenutá nie je ani otázka organizácie spoločenských vzťahov v podobe miery participácie občanov na štátnej moci v kontexte demokratickej formy vlády a jej aktuálnych výziev. Predmetom analýz sa tak stávajú inštitúty priamej a nepriamej demokracie, nebezpečenstvá lákadiel tzv. totalitnej demokracie, či otázka identít v postmodernej pluralitnej spoločnosti. Rozboru sa nevyhýba ani otázka spravodlivosti v procesnom práve. Zborník tak čitateľovi poskytuje široký priestor skúmania od právno-filozofických otázok, cez otázky teórie ústavného štátu, až po ich aplikáciu v právnej praxi. Geograficky mapuje dianie v stredoeurópskom a širokom európskom priestore s dosahom na ich globálny rozmer. Publikácia sa tak môže stať užitočným zdrojom poznatkov a aktuálnych posunoch v právnej vede a jej ťažiskových tém s cieľom lepšieho pochopenia sociálnej reality. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie