Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov

ONLINE

978-80-574-0123-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Lucia Bosáková - Zuzana Dankulincová - Daniela Fiľakovská
Rok vydania:2022
Dostupné od:30.09.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:206
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Publikácia s názvom Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov slúži ako podkladový a výučbový materiál. Jej cieľom je pomôcť študentom vysokoškolského štúdia a výskumným pracovníkom rozvinúť kompetencie dôležité pre vedeckú prácu, akými sú vedecká integrita, kritická práca s literárnymi zdrojmi, manažment výskumných projektov a vedecká komunikácia. Publikácia je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť je zameraná na prípravu výskumného projektu, kde je dôležité poznať základné etické princípy uplatňované vo výskumnom projekte, ale tiež byť schopný kriticky posudzovať literárne zdroje a spracovať ich. V druhej časti prináša informácie o príprave výskumných projektov a ich manažmente, vrátane ich financovania, od prípravy a plánovania, cez inicializáciu až po realizáciu, riadenie, logistiku, monitoring, vyhodnotenie a ukončenie. Tretia časť venuje pozornosť príprave, spracovaniu a prezentovaniu vedeckých výsledkov v podobe vedeckého článku, prezentácie, posteru či tlačovej správy, pokrývajúc tak nielen odborné, ale aj laické publikum. Záverečná štvrtá časť prináša informácie o komunikácii s vedeckým časopisom, či už ide o proces zasielania, revidovania článku až po jeho publikovanie, alebo o proces posudzovania vedeckej práce editormi vedeckých časopisov v procese skríningu a rovesníckeho posudzovania.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie