O odbornej praxi v praxi (pre študentov aplikovanej etiky)

ONLINE

978-80-8152-579-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Andrea Klimková
Rok vydania:2017
Dostupné od:december 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:153
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky
Poznámka:Vysokoškolský učebný text je výstupom grantovej úlohy KEGA 001UPJŠ-4/2017 Vysokoškolské vzdelávanie pre udržateľnosť (hodnotové rámce, kompetencie a nástroje pre implementáciu udržateľnosti v edukačnej praxi).

Popis

Súčasný rozvoj aplikovanej etiky vo svete nasvedčuje, že sa aplikovaná etika dostáva do novej, kvalitatívne odlišnej éry inovatívnych aplikačných prístupov, metodík a metód, aj nových špecifických formátov vo výučbe. Aplikačné úrovne v aplikovaných etikách (v bioetike, biznis etike, etike techniky, profesijných etikách, atď.) sú späté s kritickou reflexiou doterajších stratégií a metodík v ich výučbe. Spájanie etickej racionality s variabilitou praxe a implementácia etických politík a nástrojov v konkrétnej praxi si skutočne žiada nové kompetencie, nové zručnosti, schopnosť pracovať novým spôsobom s empirickým aj normatívnym. Znamená to pracovať s etickou teóriou a morálnou praxou invenčne, heuristicky, inovatívne, propedeuticky. Tvorba užitočných a odborne vystavaných procedúr a formátov je súčasťou profesijnej a odbornej prípravy aplikovaných etikov na moderných katedrách aplikovaných etík.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie