Etika starostlivosti

ONLINE

978-80-8152-472-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Adriana Jesenková
Vedecký redaktorĽubov Vladyková
Rok vydania:2016
Dostupné od:december 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:131
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky

Popis

Etika starostlivosti ponúka inšpiratívne spôsoby, ako premýšľať o vzťahoch a spojeniach, ktorých sme súčasťou. Poskytuje nové/ neobvyklé čítanie/ porozumenie ľudských vzťahov, a tým nám umožňuje novým spôsobom a adekvátne reagovať na niektoré empirické výzvy (Pettersen 2011, s. 51). Ešte pred dvadsiatimi piatimi rokmi bolo uvažovanie o starostlivosti spojené s rozhodnutiami žien v privátnej sfére týkajúcimi sa ich osobných dilem a problémov. V priebehu posledných dvoch desaťročí zástancovia etiky starostlivosti ukázali, že ideál starostlivosti má potenciál byť regulatívom nielen súkromného správania, ale aj ľudských interakcií vo všeobecnosti. V súčasnosti majú myšlienky o starostlivosti silu meniť spôsob, ako hodnotíme osobné vzťahy, profesionálne správanie, verejnú politiku, medzinárodné vzťahy a globálne otázky. Relevancia etiky starostlivosti v toľkých širokých oblastiach života, z ktorých mnohé sa vyznačujú vzájomnými inkompatibilitami a protichodnými záujmami, je podmienená viacerými faktormi, avšak jedným z najvýznamnejších je práve tvorivosť a plodnosť myslenia predstaviteliek a predstaviteľov etiky starostlivosti, ktoré/í vyvíjajú etické koncepcie, modely a metódy schopné uchopiť a analyzovať ľudské vzťahy v celej ich rôznosti (Petersen 2011, s. 52). Etika starostlivosti totiž v porovnaní s tradičnými etickými koncepciami a teóriami z oblasti morálnej filozofie prináša radikálne odlišné súbory modelov a normatívnych koncepcií. V súčasnosti je to práve feministická etika starostlivosti, ktorá ponúka kritické premyslenie starostlivosti v priestore morálnej filozofie, etiky a sociálnej filozofie.

Cieľom predkladanej publikácie je identifikovať pojem, predmet, prístup, filozofické základy a východiská, ako aj možnosti aplikácie etiky starostlivosti ako špecifického morálneho prístupu, a zároveň ako špecifickej morálnej teórie na poli spoločenskovedného a humanitného skúmania. V slovenskom akademickom prostredí na uplatnenie etiky starostlivosti ako špecifického morálno-filozofického prístupu zamerala svoju pozornosť najmä Zuzana Kiczková, a to osobitne v oblasti ekofilozofie, rodových štúdií a bioetiky, pričom čiastkové problémy etiky starostlivosti rozpracovávala aj Marianna Szapuová.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie