Literárny príbeh ako nástroj mravnej výchovy

ONLINE

978-80-8152-816-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Adriana Jesenková
Rok vydania:2019
Dostupné od:31.12.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky
Poznámka:KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ)

Popis

Učebnica Literárny príbeh ako nástroj mravnej výchovy si kladie za cieľ prispieť k príprave budúcich učiteliek a učiteľov etickej výchovy, ale aj študentiek a študentov  iných, najmä humanitných študijných programov a odborov, a to v oblasti, ktorá je stále bagatelizovaná a marginalizovaná – v oblasti rodovo citlivej výchovy a vzdelávania. Autorka vychádza z predpokladu, že uplatňovanie rodovo citlivého prístupu vo vzdelávaní a výchove si vyžaduje porozumenie a pochopenie toho, čo znamená rodová perspektíva. Skúsenosť z interdisciplinárneho  a transdisciplinárneho skúmania, ako aj skúsenosti s výučbou, v ktorej  sa etické otázky a témy – a za také možno považovať aj otázky a témy súvisiace s rodom, rodovou rovnosťou, rodovou spravodlivosťou a rodovými vzťahmi – prezentujú, vyučujú a skúmajú prostredníctvom rôznych médií či textov, a to nielen tradične vedeckých a odborných, ale tiež umeleckých, najmä literárnych, inšpirovala autorku k potrebe predstaviť takýto prístup v relatívne ucelenej podobe, zhrnúť doterajšie poznatky a skúsenosti v predmetnej  téme tak, aby mohli byť vhodným východiskom pre posilnenie kompetencií budúcich učiteliek a učiteľov (nielen) etickej výchovy v uplatňovaní rodovo citlivého prístupu vo výchove a vzdelávaní a pri výučbe otázok týkajúcich sa rodu a rodových vzťahov v kontexte aplikovanej etiky a etickej výchovy.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie