Etické aspekty komunikácie v medicíne

ONLINE

978-80-8152-437-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Silvia Farkašová Iannaccone, Miroslava Dulínová, Nikita Bobrov, Iveta Cimboláková, Tatiana Kimáková
Rok vydania:2016
Dostupné od:september 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:64
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup aktivity 2.2 Vytvorenie interdisciplinárnych blokov pre zlepšenie uplatnenia absolventov UPJŠ na trhu práce v rámci dopytovo-orientovaného projektu RIFIV, ITMS 26110230101.

Popis

Dejiny etiky predstavujú hľadanie základného princípu, ktorý by umožnil človeku rozlíšiť morálne od nemorálneho, dobro od zla či správne od nesprávneho. Hlavným problémom sú motívy, metódy a dôsledky ľudského konania. Integrita lekárskeho povolania kladie dôraz na celoživotné štúdium a prax podľa profesionálnej kompetencie a v neposlednom rade aj na dodržiavanie etických princípov a noriem medicínskej etiky. Lekárska etika a s ňou súvisiaca komunikácia v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti sa stáva témou čoraz aktuálnejšou. Samotná komunikácia lekára s pacientom predstavuje veľmi dôležitú súčasť diagnostického procesu a liečby, významnou mierou sa podieľa na vytvorení vzájomného vzťahu a v nemalej miere zabezpečuje spoluprácu pacienta. Rozvoj rôznych informačných a sieťových technológií umožňuje síce rýchlu komunikáciu aj v medicíne, avšak vľúdne slovo a reálny kontakt s pacientom s vhodným výberom verbálnych a neverbálnych komunikačných prostriedkov v osobnom kontakte s pacientom modernú technológiu nenahradí. Súčasná doba kladie požiadavky na určité komunikačné zručnosti lekára. Ďalšiu etickú a právnu problematiku predstavuje informovaný súhlas pacienta prinášajúci aktívnu spoluúčasť pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predložená publikácia poskytuje základné informácie o lekárskej etike, komunikácii v medicíne vo všeobecnosti a komunikačných zručnostiach v lekárskej praxi. Ďalšie kapitoly sú venované problematike informovaného súhlasu, etike a špecifikám komunikácie s vybranými skupinami pacientov. Veríme, že publikácia ozrejmí čitateľovi základné etické piliere a bude nápomocná pri základnej orientácii v problematike medicínskej komunikácie.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie