Základné laboratórne cvičenia z anorganickej chémie

ONLINE

978-80-8152-794-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Zuzana Vargová • Miroslav Almáši • Juraj Kuchár • Jana Dinajová
Rok vydania:2019
Dostupné od:27.11.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:153
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav chemických vied
Poznámka:KEGA č. 008UPJŠ- 4/2018

Popis

Skriptum „Základné laboratórne praktikum z anorganickej chémie“ nadväzuje na predošlé vydania skrípt, s tým že sú niektoré tematické celky aktualizované a doplnené o nové poznatky, princípy ako podrobné pracovné postupy. Skriptum je určené ako učebná pomôcka pre poslucháčov 1. ročníka študijného programu chémia a medziodborového študijného programu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Úvodná časť zväzku oboznamuje študentov s bezpečnostnými predpismi, podľa ktorých sa majú študenti riadiť počas práce v chemickom laboratóriu. Následne sú v piatich kapitolách podrobne popísané základné laboratórne techniky, ktoré študenti využijú v ďalšej časti praktík pri príprave anorganických zlúčenín. Tieto kapitoly sú obohatené názornými obrázkami, ktoré boli zhotovené voľne šíriteľným programom ACDFreeLabs 10 alebo boli prevzaté z literatúry, ktorá je uvedená v závere skrípt. Časť obrázkov bola zhotovená autormi a niektoré obrázky sú prevzaté z katalógu obchodnej spoločnosti Fisher Slovakia, s r.o., ktorá na ich použitie dala písomné povolenie.

Kapitoly, v ktorých sú popísané návody na prípravu anorganických zlúčenín, sú členené podľa ich zloženia od jednoduchých prvkov poprípade molekúl, cez binárne zlúčeniny, kyseliny či soli, až po komplexné zlúčeniny.

V rámci tohto predmetu by mali študenti zúročiť svoje teoretické vedomosti, ktoré získali počas prednášok zo Všeobecnej chémie a Anorganickej chémie a tým by mali nadobudnúť aj základné praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré využijú v ďalšom štúdiu.

Posledné dve kapitoly sú vypracované na základe spolupráce so spoločnosťou Duslo a.s. Výrobnou prevádzkou Strážske, ktorá sa v rámci projektu KEGA č. 008UPJŠ- 4/2018 podieľa na inovácii praktickej výučby formou priamej účasti odborníkov z praxe.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie