Geografické poznatky bez hraníc - výber z maďarských a slovenských príspevkov z fyzickej a humánnej geografie.

ONLINE

978-80-7097-836-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Dušan Barabas a kol.
Rok vydania:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:426
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto publikácia vznikla v rámci projektu HUSK 0801/1.6.1/0003 "Tanuljunk egymástól! / Učme sa jeden od druhého!"

Popis

Predkladaný text je výsledným produktom práce v rámci projektu „Tanuljunk egymástól!/Učme sa jeden od druhého!“ Projekt vznikol na základe dlhoročných kontaktov pracovníkov Centra regionálnych výskumov Maďarskej akadémie vied a Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako prirodzená snaha o rozširovanie vzájomnej spolupráce. Prvým krokom bola spolupráca v rámci projektov Intereg II, do ktorej sa zapojil široký okruh pracovísk tak akademického, ako aj mimo akademického prostredia. Tento prvý pokus nebol úspešný z dôvodu administratívnych chýb. Z toho dôvodu bol po vzájomnej dohode s Maďarskou stranou pripravený a vypracovaný projekt HUSK/0801/1.6.1/0003 „Tanuljunk egymástól!/Učme sa jeden od druhého!“, ktorý bol schválený a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenský republika 2007 - 2013.

Konkrétny cieľ projektu zahŕňal usporiadanie niekoľkých stretnutí, kde slovenskí a maďarskí odborníci v oblasti geografie prezentovali svoj výskum a myšlienky. Zároveň sa podujali dodať materiál reprezentujúci ich prácu. V rámci šiestich stretnutí sa počas prvej etapy projektu stretlo 30 výskumníkov zo Slovenska a 30 výskumníkov z Maďarska, ktorí predstavili výsledky svojej práce a dodali záverečné výstupy v rozsahu 1 autorského hárku.

Stretnutia neboli samoúčelné. Vznikol rámec pre kooptovanie vedeckých tímov, ktoré by mohli aj v budúcnosti naďalej spolupracovať. Táto kooperácia určite prispeje nielen ku konkrétnym osobným kontaktom, ale bude aj základom pre tvorivú vedu na oboch stranách hranice. Projekt trvajúci jeden rok priniesol vedecký zborník, v ktorom sú predstavené niektoré špecifické problémy z geografie Maďarska a Slovenska. Ich predstavenie poslúži k porovnaniu teoreticko-metodologických východísk použitých pri riešení podobných problematík, prípadne umožní porovnať efektívnosť a výpovednú hodnotu dosiahnutých výsledkov. V zborníku sú publikované aj texty, ktoré nemajú tematicky zodpovedajúci náprotivok. Sú však inšpiráciou pre výskumníkov z opačnej strany. Predložený materiál si taktiež kladie ambíciu slúžiť ako doplnkový študijný text pre slovenských a maďarských vysokoškolákov, ako aj odbornú a laickú verejnosť.

Veríme, že vďaka realizovanému projektu a jeho výstupu vo forme vedeckého zborníka sa nám podarí stierať existujúce hranice a byť bližšie jeden k druhému.

Zostavovatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie