Lekárska mikrobiológia

978-80-8229-027-4

Tlačená publikácia

90,91 €
90,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Adriána Liptáková a kol.
Rok vydania:2023
Vydanie:2. vydanie - doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:792

Popis

Najdôležitejším posolstvom 2. doplneného a prepracovaného vydania lekárskej mikrobiológie je skutočnosť, že 1. vydanie lekárskej mikrobiológie bolo úspešné a do posledného výtlačku našlo svojich čitateľov. Nemôžeme opomenúť aj skutočnosť, že autori za toto dielo dostali významné ocenenie – Cenu Literárneho fondu. Práca na 2. vydaní Lekárskej mikrobiológie bola rovnako náročná ako na vydaní prvom.

Autori brali do úvahy skúsenosti z výučby medikov, zo skúšania, z využívania najnovších IT možností vstupovať do textov, do problematiky. V knihe je zaradených veľa originálnych obrázkov, ale aj názorných a prehľadových schém, tabuliek, čo zvyšuje didaktickú hodnotu diela. Kniha v 2. vydaní má menší rozsah, treba však povedať, že nie čo do obsahu. Autori práve naopak zvýraznili hlavné princípy, mechanizmy, zväčšili podiel najnovších poznatkov. Týka sa to prakticky každej kapitoly. Ešte chcem oceniť práce editorky diela, že dokázala vyvážiť texty rôznych autorov, takže dielo pôsobí ucelene, bez rušivých momentov rôznych štýlov písania. Keď som pri predslove do 1. vydania písal, že rukopis Lekárskej mikrobiológie sa vynímal už pri prvom listovaní, tak rovnaké konštatovanie môžem použiť aj pri prácach na 2. vydaní – a to nielen voči iným knižným dielam, ale aj oproti 1. vydaniu. Vyzdvihujem snahu autorov poskytnúť najnovšie poznatky nielen po formálnej stránke, ale aj po didaktickej. Autori plne zohľadňujú skutočnosť, že tvorba vysokoškolských učebníc odráža potreby užívateľov týchto vedeckých informácií. Chcem oceniť aj to, že toto dielo prináša do odboru ucelenú najnovšiu terminológiu v zhode s medzinárodnou klasifikáciou. Autori dbajú na kultivovaný jazykový prejav, čo sa odráža nielen v zrozumiteľnosti diela, ale je prínosom aj pre medicínsku slovenskú terminológiu. Vysokoškolský študent nie je vedec, ešte nie je lekár, ale je medik, študent, ktorý potrebuje vidieť hierarchiu informácií, ich väzbu na predchádzajúce teoretické predmety a ich smerovanie k cieľu, k pacientovi, k použitiu získaných vedomostí na prospech pacienta. Naviac ho treba zaujať a pritiahnuť k tomu, čo medicínu robí jedinečnou.

Autorský kolektív pod vedením docentky MUDr. Adriany Liptákovej, PhD., prednostky Mikrobiologického ústavu LF UK v Bratislave, dotvára aj druhým vydaním Lekárskej mikrobiológie koncept ideálnej vysokoškolskej učebnice. Autori zachovali pôvodné usporiadanie kapitol. V prvej kapitole je Všeobecná mikrobiológia (zostavila A. Liptáková) kde autori predstavili systém práce, úlohy a pôsobnosť klinickej mikrobiológie, klasifikáciu baktérií, bakteriálnu bunku, genetiku baktérií, vznik a priebeh bakteriálnej infekcie,  patogénnosť a faktory virulencie baktérií, adaptáciu baktérií, laboratórnu diagnostiku a antibakteriálnu liečbu, klasifikáciu vírusov, patogenézu vírusových infekcií a ich liečbu, klasifikáciu parazitov, antiparazitárnu liečbu, úvod do mykológie, mykotoxíny, mykoalergie a antimykotiká.

Druhá kapitola je Imunitný systém (zostavil M. Buc). Študent si zopakuje vlastnosti imunitného systému,  imunitnú odpoveď na mikroorganizmy a problematiku aktívnej a pasívnej imunizácie. Ďalšie kapitoly sú 3. Špeciálna mikrobiológia (zostavila L. Slobodníková, najrozsiahlejšia časť),  Špeciálna virológia (zostavila A. Liptáková), Špeciálna parazitológia (zostavil F. Ondriska) a Špeciálna mykológia (zostavil F. Růžička). Posledné dve kapitoly tvoria kapitola 4 ¼udský mikrobióm (zostavila K. Èurová) a  Klinická mikrobiológia (zostavila M. Horniačková).

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie