Terminologia medica latina

978-80-8063-511-4

Tlačená publikácia

10,91 €
10,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2022
Vydanie:4.vydanie, doplnené a upravené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:236

Popis

Ako dlhoroční vysokoškolskí učitelia latinčiny na lekárskych fakultách predkladáme študentom a odbornej verejnosti prvú slovenskú učebnicu latinskej lekárskej terminológie TERMINOLOGIA MEDICA LATINA, ktorá striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10), pretože v doterajších príručkách (skriptách) sa tieto medzinárodné normy už roky dôsledne neuplatňovali. Študenti tak mali niekedy k dispozícii „pestrú zmes“ termínov, ktorá nie vždy korešpondovala s termínmi v ich učebniciach anatómie a klinických predmetov. Vznik učebnice preto predchádzala revízia starších zdrojov pre výučbu lekárskej terminológie s následnou implementáciou platných termínov. Nemenej dôležité je didaktické spracovanie terminologického korpusu do cvičení s premyslenou a overenou štruktúrou, ktorých cieľom je lepšie pochopenie a fixácia lekárskych termínov. Súčasťou jednotlivých lekcií sú aj názorné anatomické ilustrácie a doplňujúce vysvetlenia (Ad illustrandum), ktoré slúžia na ozrejmenie odborných a jazykových súvislostí medzi termínmi, synonymických pomenovaní alebo historického pozadia ich vzniku. Záverečná časť učebnice (Appendices – Prílohy) obsahuje praktické kapitoly, ako sú ukážky patologických pitevných diagnóz, farmakologické termíny, skratky a zoznam najčastejších gréckych a latinských termínov, ktoré tvoria „fundament“ aj pre ďalšie roky štúdia, ako aj Memorabilia, t. j. výber latinských sentencií. Študentom poskytne predmet latinská lekárska terminológia možnosť uplatniť získané vedomosti v praxi hneď v 1. ročníku – najmä na hodinách anatómie – a tento predmet je aj prípravou na reálne povolanie lekára, kde je latinčina (aj keď väčšinou v poslovenčenej podobe) ich každodenný chlieb. Dúfame, že štúdium latinčiny v medicíne bude jedným z predmetov, ktorý študentov osloví do takej miery, že si povedia: toto si chcem pamätať, toto ma baví, pretože s tým budem pracovať celý život.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie