Globálne navigačné satelitné systémy

ONLINE

978-80-8152-554-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Vladimír Sedlák
Rok vydania:2017
Dostupné od:december 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:157
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav geografie
Poznámka:Vysokoškolské skriptá Globálne navigačné satelitné systémy sú prezentáciou parciálnych výstupov riešenia projektu KEGA č. 007UPJŠ-4/2017 riešeného na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v období rokov 2017 až 2019.

Popis

V predkladaných vysokoškolských skriptách sú prezentované aj tzv. satelitné podporujúce (rozširujúce, zosilňujúce, resp. spresňujúce) navigačné systémy SBAS (z angl. Satellite Based Augmentation Systems, slov. Systémy rozširujúce (zosilňujúce, resp. spresňujúce) základné satelitné systémy, resp. Rozširujúce navigačné satelitné systémy, ktoré sú podpornými satelitnými systémami pre GNSS.

Z GNSS v súčasnosti už dlhodobo funkčný americký navigačný satelitný systém GPS a ruský navigačný satelitný systém GLONASS a aj od decembra 2016 čiastočne funkčný európsky navigačný satelitný systém Galileo majú a budú mať široké uplatnenie v prospech cielenej činnosti človeka dnes už v takmer všetkých oblastiach jeho pracovnej i mimopracovnej aktivity.

Vysokoškolské skriptá Globálne navigačné satelitné systémy vzhľadom na súčasný progresívny vývoj v technologických a prístrojových princípoch a prvkoch takýchto navigačných satelitných systémov prezentujú stav v týchto satelitných technológiách od historického momentu ich vzniku a vývoja po súčasnosť. Rýchly vývoj najmä v prístrojovej báze navigačných satelitných systémov si s odstupom času budú vyžadovať doplnenie o ich aktuálny stav, s čím sa perspektívne uvažuje v prípadných budúcich edíciách týchto prezentovaných vysokoškolských skrípt.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie