Programovanie v Pythone 1

ONLINE

978-80-574-0009-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ján Guniš • Ľubomír Šnajder
Rok vydania:2021
Dostupné od:17.3.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY SA (Uveďte autora - Zachovajte licenciu)

Popis

Vysokoškolské skriptá Programovanie v Pythone 1 sú určené budúcim učiteľom informatiky. Obsahovo nadväzujú na výučbu programovania v jazyku Scratch a sú úvodom do textového programovania v jazyku Python. Programovanie je predstavené ako prostriedok rozvíjania schopností riešiť problémy. Prvá kapitola je venovaná problematike riešenia problémov. Ďalších 12 kapitol postupne uvádza základné jazykové konštrukcie, dátové štruktúry a vybrané typy algoritmov. Každá z týchto kapitol začína úvodom do problematiky. Táto časť je primárne určená na samoštúdium, ako príprava študentov na cvičenia. Nasledujúca podkapitola sumarizuje a kompletizuje poznatky a sú v nej uvedené aj ďalšie poznatky a prístupy súvisiace s témou kapitoly. Súčasťou kapitol je zbierka úloh určená na precvičenie a prehĺbenie vedomostí a zručností z danej témy. V záverečnej časti kapitoly sú uvedené riešené úlohy. Táto časť slúži ako návod na riešenie úloh zo zbierky.

i

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie