Prípadové štúdie v dolovaní údajov

ONLINE

978-80-8152-914-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Erik Bruoth, Juraj Šebej, Ľubomír Antoni
Rok vydania:2020
Dostupné od:20.10.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:62
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spracované s finančnou podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

V týchto vysokoškolských učebných textoch prezentujeme základné pojmy z oblasti sietí a teórie grafov. Zaoberáme sa prehľadávaním grafov do šírky a do hĺbky. Prezentujeme statické a dynamické modely siete.  Popisujeme problematiku detekcie prekrývajúcich sa a neprekrývajúcich sa komunít v orientovaných a neorientovaných sieťach. Rôzne prístupy k detekcii anomálií v sieťach tvoria tiež dôležitú časť tejto učebnice. Záverečná kapitola je venovaná spektrálnemu zhlukovaniu, ktoré zohráva významnú úlohu pri dolovaní údajov v grafoch sietí pre rôzne aplikačné domény.  Učebné texty sú vhodné pre študentov informatických odborov prvého a druhého stupňa vysokých škôl. Študijné materiály sú vhodné aj pre študentov neinformatických odborov s ohľadom na zlepšenie ich vedomostí a praktických skúseností v oblastiach informatického zamerania a poskytujú možnosť na uplatnenie študentov v IT firmách pri riešení praktických úloh.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie