Pokročilé štatistické metódy

ONLINE

978-80-8152-915-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Daniel Klein
Rok vydania:2020
Dostupné od:20.10.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:136
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spracované s finančnou podporou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Štatistika je definovaná ako vedecká disciplína založená na učení sa z dát a na zisťovaní, kontrolovaní, a prezentovaní neurčitosti. V týchto vysokoškolských učebných textoch prezentujeme históriu štatistiky, základné pojmy štatistického modelovania, meranie závislostí, regresné modely, analýzu rozptylu. Popisujeme jednoduché triedenie, mnohonásobné porovnávanie, predpoklady ANOVA modelu, Kruskal-Wallisov test. Vysokoškolské učebné texty sú vhodné pre študentov matematických a informatických odborov prvého a druhého stupňa vysokých škôl. Študijné materiály sú vhodné aj pre študentov neinformatických odborov s ohľadom na zlepšenie ich vedomostí a praktických skúseností v oblastiach informatického zamerania a poskytujú možnosť na uplatnenie študentov v IT firmách pri riešení praktických úloh.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie