Local Attitudes to Global Issues. A2 Immigration in British Media Discourse.

ONLINE

978-80-8152-950-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Adriana Saboviková
Vedecký redaktordoc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Rok vydania:2020
Dostupné od:23.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:64
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra anglistiky a amerikanistiky
Poznámka:This research was supported by the project VEGA 1/0447/20 The Global and the Local in Postmillennial Anglophone Literatures, Cultures and Media, granted by the Ministry of Education, Research and Sport of the Slovak Republic.

Popis

Monografia sa zaoberá postmileniálnym mediálnym diskurzom vo Veľkej Británii a kladie si za cieľ poukázať na možný spôsob využitia aktuálnej metodológie formou prípadovej štúdie. Teoretický základ predstavujú úvodné kapitoly, ktoré sa venujú problematike migrácie a mediálnemu žurnalistickému diskurzu vo Veľkej Británii. Metodologický rámec predstavuje čoraz aktuálnejšia kombinácia korpusovej lingvistiky a kritickej diskurzívnej analýzy, ktorá je predstavená nielen teoreticky ale aj prakticky použitá v prípadovej štúdii. Prípadová štúdia porovnáva jazyk používaný v britských tlačových médiách pred a po uvoľnení obmedzení prístupu na pracovný trh vo Veľkej Británii pre Bulharov a Rumunov, teda konkrétne v rokoch 2013 a 2014. Základ výskumu tvorí identifikácia špeciálnych jazykových šablón používaných v korpuse na charakteristiku Bulharov a Rumunov, konkrétne jazykové šablóny týkajúce sa podstatných mien, slovies a číslic. Takýmto výskumom je možné poukázať na úlohu mediálneho diskurzu pri zobrazovaní sociálnej reality.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie