Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo

ONLINE

978-80-574-0237-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška
Rok vydania:2023
Dostupné od:14.09.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina, maďarčina, angličtina
Počet strán:374
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-19-0419 ,,100 rokov Trianonskej zmluvy.“
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konajúcej sa v dňoch 13. – 14. 4. 2023 organizovanej Katedrou dejín štátu a práva, Právnickej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predkladaný zborník prináša súhrn vedeckých prác z doposiaľ poslednej medzinárodnej konferencie zaoberajúcej sa problematikou Trianonskej mierovej zmluvy a rokovaniami v priebehu mierovej konferencie po r.1918. V zborníku sú zoskupené vedecké príspevky, členov riešiteľského kolektívu projektu APVV 19-0419 ale aj ďalších odborníkov z oblasti právnej histórie. Prostredníctvom svojich príspevkov ponúkajú náhľad na zložité procesy formovania sa Európy po 1. svetovej vojne. Približujú zásadné a pomerne komplikované procesy rokovanií o dôležitých otázkach povojnového usporiadania a ďalšieho smerovania jednotlivých krajín. Podnetným prínosom v zborníku sú príspevky zahraničných právnych historikov, ktoré prinášajú alternatívny náhľad na skúmanú problematiku. Zborník v sebe zahŕňa vedecké štúdie súvisiace so skúmanou problematikou, častokrát s presahom na súčasnosť. Súčasťou zborníka sú taktiež vedecké príspevky s pozitívno-právnou tematikou. Zborník v predkladanej forme je tak primárne určený pre čitateľov z oblasti odbornej verejnosti. V neposlednom rade však môže zaujať aj laickú verejnosť zaujímajúcu sa o problematiku povojnového usporiadania a slovensko-maďarských vzťahov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie