Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne

ONLINE

978-80-574-0099-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ivan Svatuška • Lucia Pištejová
Rok vydania:2022
Dostupné od:24.05.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:227
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-19-0419 "100 rokov Trianonskej zmluvy.“
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

vedeckých pracovníkov konajúcej sa dňa 22.04.2022 organizovanej Katedrou dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V roku 2020 sme na Katedre dejín štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach začali riešiť grantový projekt APVV na tému „100 rokov Trianonskej zmluvy“. Už samotná téma je ťažká a dodnes vyvolávala kontroverzie. Revidovať, či nerevidovať zmluvu z Trianonu? Platí, alebo neplatí tento medzinárodný právny akt? Je to triumf alebo tragédia? Naši odborníci na katedre sa rozhodli začať riešiť tento projekt spoluprácou s kolegami z krajiny, ktorú prizývať do kolektívu bolo možné považovať v tomto prípade za priveľké riziko – s kolegami z Maďarska. Prečo práve s nimi? Nuž – s kolegami spoza Dunaja sa chceme pokúsiť vyrovnať v tejto kľúčovej téme našich moderných dejín. Nájsť s nimi akési spoločné stanovisko, východiskový bod, na ktorom budeme môcť všetci stavať. Zahodiť spory a pozrieť sa na trianonskú zmluvu z roku 1920 očami modernej vedy v období, kedy v Európe zanikajú hranice. Kedy často globálne je viac ako národné. Ako sa nám to podarí, ukáže čas, ale zatiaľ sme všetci živí a zdraví a s kolegami z Maďarska nás spájajú vynikajúce (aj priateľské) väzby.
Jedným z plánovaných čiastkových výstupov projektu je aj konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorej online zborník teraz čitateľ číta na obrazovke. Riešiteľský kolektív ním plní prísľub – dať šancu mladým zapojiť sa do riešenia projektu (v prípade našich riešiteľov – doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov), ale aj umožniť začínajúcim kolegom z domova i zo zahraničia prezentovať výsledky svojho vedeckého snaženia na konferencií pod dohľadom skúsených školiteľov z našej fakulty.
Zborník je rozdelený na dve sekcie – historickú a pozitívnoprávnu. V nich sú zahrnuté príspevky, ktoré budú prezentované na konferencií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov dňa 22. 4. 2022. Na tomto mieste si dovolíme vyjadriť našu veľkú vďaku recenzentom. Zborník odporúčame do pozornosti nie len doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, ale aj všetkým odborníkom pracujúcim v odvetviach všeobecnej histórie a právnej vedy. Zároveň ho dávame do pozornosti všetkým laickým záujemcom o problematiku právneho vývoja po prvej svetovej vojne. Predsa, ako s obľubou hovorieva jeden zo svetovo uznávaných zahraničných právnych historikov: „Právo je najkrajšia veda na svete, lebo si v nej každý môže nájsť oblasť, ktorá ho zaujíma.“

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
zodpovedný riešiteľ grantového projektu


JUDr. Lucia Pištejová
editorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie