Základné princípy laparoskopickej chirurgie

978-80-8152-074-7

Tlačená publikácia

10,82 €
10,82 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Marek Šoltés • Jozef Radoňak
Rok vydania:2013
Dostupné od:19.12.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:120
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 017UPJŠ-4/2011 „Virtuálna realita vo vysokoškolskom vzdelávaní“ – pilotný vzdelávací program v laparoskopickej chirurgii zameraný na rozvoj psychomotoricko-senzorických stereotypov.

Popis

Laparoskopická chirurgia dnes predstavuje štandardnú a v mnohých ohľadoch preferovanú modalitu chirurgickej liečby. Dynamika jej celosvetového rozšírenia, umožnená pokrokom v biomedicínskych technológiách a rozvojom globálnych informačných a komunikačných kanálov, nemá v histórii chirurgie obdobu. V súčasnosti už prakticky neexistuje žiadna brušná operácia, ktorá by sa nevykonávala laparoskopickým spôsobom, pričom v mnohých prípadoch je už laparoskopický postup metódou voľby.

Napriek, a možno práve vďaka bezprecedentne rýchlej penetrácii laparoskopických operácií do každodennej chirurgickej praxe naďalej v mnohých ohľadoch absentujú všeobecne akceptované technické štandardy. Vysoká variabilita procesných postupov v rámci jednotlivých laparoskopických operácií vychádza skôr zo zvyklostí daného pracoviska ako z medicíny založenej na dôkazoch. Táto situácia je ďalej modifi kovaná rozvojom nových a staronových koncepcií charakteru minilaparoskopie, SILS či NOTES a ich hybridných kombinácií s klasickou laparoskopiou.

Cieľom monografi e je pritiahnuť pozornosť odbornej verejnosti späť k základným princípom laparoskopickej chirurgie, ktoré by mali byť základňou pre efektívne a bezpečné vykonávanie laparoskopických operácií, ako aj bázou pre kritický postoj k módnym inovatívnym trendom. Obsahovo sa sústredí skôr na všeobecne menej známe a v našich podmienkach zriedkavo diskutované témy, ktorých význam sa hlbšie analyzoval len v nedávnej minulosti. Našou ambíciou bolo vytvoriť vyvážený materiál, ktorý by bol zaujímavým primárnym informačným zdrojom nielen pre lekárov špecialistov, ale aj pre poslucháčov lekárskych fakúlt a kolegov v špecializačnej príprave v chirurgických odboroch.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie