Základy geografie obyvateľstva a demografie I. časť

ONLINE

978-80-574-0222-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Janetta Nestorová Dická
Rok vydania:2023
Dostupné od:21.06.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:117
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Poznámka:Vysokoškolská učebnica je výstupom projektu VEGA 1/0514/21
DOI:https://doi.org/10.33542/ZGO-0222-0
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica Základy geografie obyvateľstva a demografie I. časť ako úvod do populačného štúdia je základným študijným materiálom pre študentov študijného programu geografia, ako aj pre študentov študijného programu Informačné systémy vo verejnej správe na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale aj pre širšiu verejnosť zaujímajúcu sa o populačné javy a ich priestorovosť. Učebnica okrem iného ponúka aj najnovšie populačné prehľady vo svete a jeho regiónoch. Cieľom učebnice je priblížiť mladým geografom aj základy populačného výskumu, ktorého súčasťou sú najčastejšie používané nástroje a metódy v rámci geografickej analýzy.  Prvá časť učebnice obsahuje úvod do vedných disciplín geografie obyvateľstva a demografie s prehľadom základných demografických údajov. Ďalšia časť rozoberá problematiku antropogenézy, t. j. vývoj človeka od našich predkov a priestorové šírenie človeka po našej Zemi. Súčasťou tejto časti je i novodobý vývoj svetovej populácie, ale aj zmeny vo veľkosti a rozložení globálnej populácie v priebehu času.  Posledná časť analyzuje ako je obyvateľstvo rozmiestnené vo svete aj vo vzťahu ku geografickým komponentom priestoru.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie