Globálne navigačné satelitné systémy

Online only

978-80-8152-554-4

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Vladimír Sedlák
Year of publication:2017
Available from:december 2017
Edition:1st edition
Document type:Academic textbook - scripts
Publication language:Slovak
Number of pages:157
Faculty:Faculty of Science
Institute:Department of Geography
Note:Vysokoškolské skriptá Globálne navigačné satelitné systémy sú prezentáciou parciálnych výstupov riešenia projektu KEGA č. 007UPJŠ-4/2017 riešeného na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v období rokov 2017 aţ 2019.

Related Products