KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA 2022, VI. ročník „Hodnotové smerovanie trestného práva“

ONLINE

978-80-574-0168-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Sergej Romža - Veronika Tóthová - Bronislava Vinnerová
Rok vydania:2022
Dostupné od:19.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, čeština
Počet strán:542
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník vedeckých príspevkov z celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Zborník vedeckých príspevkov Hodnotové smerovanie trestného práva je výstupom z celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou usporiadanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zborník obsahuje príspevky zamerané na otázky hodnotové smerovanie trestného práva a to tak z oblasti hmotného ako aj procesného práva.

Ide o problematiku vysoko aktuálnu, nakoľko hodnoty práva ako takého sa odzrkadľujú v každej jeho oblasti. Vzhľadom na spoločenské dianie, neustále novelizácie trestných kódexov a najmä na pripravovanú novelu tak trestného zákona ako aj trestného poriadku, považujeme tému konferencie a názov zborníka za vysoko aktuálnu, bez výraznejších limitov vo vedeckom bádaní.

Účastníci celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťousa vo svojich príspevkoch venovali aj na úvahám de lege ferenda a ponúkajú pohľady na uvedené novely trestných kódexov do praxe ako aj ich pripravovaných noviel.

Cieľom publikovaného zborníka je na základe doterajšieho odborného poznania pokračovať v zdokonaľovaní a rozvíjaní nových poznatkov v oblasti trestného práva vo svetle noviel, pri dodržiavaní všetkých stanovených hodnôt.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie