Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve III

ONLINE

978-80-8152-546-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Sováriová Soósová
Spoluautori:Renáta Suchanová • Libuša Tirpáková
Rok vydania:2017
Dostupné od:30.10.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:267
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav ošetrovateľstva

Popis

Predkladaná vysokoškolská učebnica prináša poznatky z oblasti ošetrovateľstva vo vnútornom lekárstve. Je určená predovšetkým poslucháčom odboru ošetrovateľstvo, ale i sestrám pracujúcim v tejto špecializácii.

Vysokoškolská učebnica nadväzuje na predchádzajúce dve časti Ošetrovateľský proces vo vnútornom lekárstve I (Sováriová Soósová, 2006) a Ošetrovateľský proces vo vnútornom lekárstve II (Suchanová, 2007). Učebnica je členená do štyroch kapitol, v ktorých sa venujeme poruchám vodného a elektrolytového hospodárstva a acidobázickej rovnováhy, ochoreniam obličiek a močových ciest, chorobám endokrinného a pohybového systému. Kapitoly sú rovnako členené. Každá kapitola začína vyšetrovacími metódami najčastejšie používanými v danej oblasti. Ďalšie subkapitoly sú zamerané na ošetrovateľskú starostlivosť pri vybraných ochoreniach určitého telesného systému. Každá subkapitola pozostáva z klinického úvodu (charakteristika ochorenia, jeho etiológia, klinický obraz, diagnostika a liečba) a ošetrovateľskej starostlivosti pri danom ochorení, ktorá zahŕňa posúdenie, stanovenie ošetrovateľských diagnóz a plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti (stanovenie cieľov, výsledných kritérií a plán možných intervencií). Predstavuje určitú modelovú jednotku poskytujúcu rámec a algoritmus postupov na zvládnutie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu. Pri posúdení sa sústreďujeme hlavne na opis najzávažnejších symptómov a znakov, ktoré sú charakteristické pre dané ochorenie vo vzťahu k doménam a triedam podľa klasifikácie  NANDA International taxonómie II (NANDA-I, North American Nursing Diagnosis Association). Pri stanovovaní ošetrovateľských diagnóz vychádzame rovnako z klasifikácie  NANDA-I (viď príloha). Plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti sa viaže na stanovené ošetrovateľské diagnózy.

Pre správne interpretovanie nových poznatkov, ich modifikovanie a efektívne uplatnenie v konkrétnej situácii v ošetrovateľskej praxi je nevyhnutné využívanie medzipredmetových vzťahov. Záujemcov o ďalšie prehĺbenie svojich vedomostí odkazujeme na publikácie a odborné monografie predovšetkým z ošetrovateľstva, klinickej propedeutiky, internej medicíny, farmakológie, psychológie a ďalších medicínskych a humanitných disciplín.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie