Biológia a chémia modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium

978-80-8152-712-8

Tlačená publikácia

9,73 €
9,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta:Lekárska fakulta UPJŠ

Popis

Modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium sú určené záujemcom o bakalárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Publikácia obsahuje 500 otázok z biológie a 500 otázok z chémie, ktoré tvoria podklady písomných testov na prijímacie skúšky. Otázky na prijímacích skúškach však nemusia presne kopírovať modelové otázky. Testy z chémie a biológie pokrývajú tie okruhy učiva z predmetov biológia a chémia na slovenských gymnáziách, vedomosti z ktorých sú vyžadované od poslucháčov bakalárskych študijných smerov (napr. ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo). Otázky z biológie a z chémie sú predkladané v dvoch samostatných celkoch. Odpovede na otázky sú riešené formou ponúkaných variantných odpovedí, obsahujúcich správne aj nesprávne možnosti. Správne odpovede sú vyznačené v kľúči na konci publikácie.

Príklady z chémie tvoria zvláštnu časť, v ktorej nie sú ponúkané variantné odpovede. Pre lepšiu kontrolu správnosti výpočtu je v zátvorke uvedený jeden správny výsledok (z viacerých možných – líšiacich sa napr. v jednotkách – gramy, miligramy, móly). Autori publikácie sa snažili minimalizovať možné chyby v texte a vyhnúť sa nejednoznačným formuláciám otázok a odpovedí. Modelové otázky sú okrem prípravy na prijímacie skúšky na UPJŠ LF v Košiciach vhodné aj na zopakovanie gymnaziálneho učiva z biológie a chémie pred maturitnou skúškou.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie