Klasifikácia stavu orálnych tkanív - Extraorálne vyšetrenie

Zľava! Klasifikácia stavu orálnych tkanív

978-80-8198-050-3

Tlačená publikácia

70,00 €
70,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor: Eva Kovaľová • Eleonóra Ivančová
Rok vydania:2022
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:210

Popis

Klasifikácia stavu orálnych tkanív. Táto časť publikácie je rozdelená prehľadne do deviatich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá klasifikáciou stavu podľa extraorálneho vyšetrenia . Autorka spomína jednotlivé aspekty pre klasifikáciu, ako je symetria tváre a možné príčiny asymetrie, typy oklúzie, ochorení TMK či ortodontickej anomálie. Ďalší oddiel si dáva za cieľ didakticky rozdeliť riziká ošetrenia pacienta podľa stavu celkového a orálneho zdravia . Tu sa spomína nielen zdravotná anamnéza a rodinná anamnéza, ale aj riziko bakteriémie pri zubnom ošetrení. Klasifikácia stavu tvrdých zubných tkanív spomína mikrobiálne a nemikrobiálne faktory a ich rozsah. V rámci nemikrobiálneho poškodenia sa kapitola zaoberá klinovitými defektmi, abráziou, atríciou, fraktúrami klinických koruniek zubov alebo eróziami. Je hodnotené nielen klinické zubné vyšetrenie, ale aj röntgenologické, a tiež to, či je ochorenie aktívne alebo inaktívne. Klasifikácia poškodenia parodontu opäť popisuje vplyv bakteriálnych a nebakteriálnych faktorov na závesný aparát v okolí zuba rovnako ako ich vplyv na tkanivá v okolí implantátu, tj v periimplantačnej oblasti . Klasifikácia stavu orálnych slizníc a bakteriálneho rizika veľmi prehľadne definuje výšku rizika v závislosti od prítomnosti rôznych patogénov. Je hodnotená nielen kvalitatívna prítomnosť patogénu, ale aj jeho patogenita a bakteriálny komplex. Podľa získaných výsledkov je potom možné rozlíšiť bakteriálny profil pacienta na vysoký, stredný a nízky. Kapitola venovaná typu genetického rizika rieši gény IL1A, IL1B a IL1RN a možné genotypy a ich vplyv na teoretické riziko vzniku parodontitídy. Posledný oddiel rieši klasifikáciu pacienta podľa príčiny a fázy aktivity ochorenia. Výsledkom je rozdelenie na kariologického alebo parodontologického pacienta s rôznou fázou aktivity ochorenia bakteriálneho alebo nebakteriálneho pôvodu.

Extraorálne vyšetrenie. V tejto časti sú popísané nielen príčiny rôznych patologických javov popísaných pri extraorálnom vyšetrení, ale zároveň je načrtnutý základný spôsob liečby.

Symetria alebo asymetria tváre môže mať mnoho príčin. Autorky sa snažia o ich zoznam a popisujú základnú fyzioterapiu vedúcu k uvoľneniu žuvacích svalov, ktorých hypertrofia môže byť jednou z príčin asymetrie rovnako ako napríklad nesprávne držanie tela a hlavy. Kapitola je doplnená bohatou fotodokumentáciou patologických nálezov. V kapitole venovanej oklúzii nájdeme informácie o fyziologickej oklúzii, ale aj o príčinách patologickej oklúzie. Tento oddiel veľmi prehľadne klasifikuje ortodontické anomálie (anomálie veľkosti čeľustí, anomálie vzájomnej polohy hornej a dolnej čeľuste a anomálie postavenia zubov). Bohatá fotografická a röntgenologická dokumentácia dokladá ohromnú šírku ortodontických anomálií. Kapitola venovaná temporomandibulárnemu kĺbu zahŕňa ako jeho základnú anatómiu, tak aj jeho biomechaniku. Klasifikácia ochorení TMK spomína nielen anatomické, ale aj traumatické či patofyziologické faktory. Vyšetrenie TMK popisuje palpačné techniky, zobrazovacie metódy a zároveň dokladuje čitatelia klinické prejavy ochorenia. Nakoniec je popísaná konzervatívna a chirurgická liečba TMK.

Ďalšia časť publikácie sa venuje úlohe dentálnych hygieničiek či hygienistov (DH) pri vyšetrení a liečbe TMK a hlavne pri ortodontickej terapii. Prínosná je najmä tá časť, ktorá rieši spoluprácu lekára a DH v závislosti od typu ortodontického aparátu (fixný, snímateľný alebo fóliový). Veľkým benefitom tejto kapitoly je opäť nielen bohatá fotodokumentácia, ale aj veľké množstvo štúdií, ktoré porovnávajú vplyv ortodontickej liečby na zdravý či poškodený parodont. V závere sú deklarované následky nevhodnej ortodontickej liečby na tvrdé zubné tkanivo.

Kvalitná je kapitola venovaná obsiahlym kazuistickým oznámením u pacientov s ortodontickou liečbou a vplyvom tejto liečby na postihnutý parodont.

Autorky predkladajú didaktickú klasifikáciu stavu orálnych tkanív a návod extraorálneho vyšetrenia pacienta. Prínosná je najmä veľmi bohatá fotografická a röntgenologická dokumentácia, rovnako ako veľké množstvo spracovanej a citovanej literatúry. Publikácii sa dá vytknúť snáď len to, že by jej prospelo väčšie prepojenie oboch častí, pretože niektoré kapitoly sa prekrývajú, ako napríklad ochorenie TMK, typy oklúzie či traumatická oklúzia. Dá sa predpokladať, že je to dôsledkom publikačnej činnosti dvoch autoriek. Tiež by sa dalo polemizovať o tom, či pri extraorálnom vyšetrení sme schopní diagnostikovať stav oklúzie. To však nemení nič na tom, že téma je spracovaná veľmi obsiahle a kvalitne. Kniha je určite veľmi prínosná pre budúce DH a zároveň je vhodná ako odporúčaná literatúra na predklinickú výučbu zubného lekárstva.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie