Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo

Online only

978-80-8152-355-7

E - book for free download


Kľúčové slová:

Data sheet

Author:Ján Klučka
Contributions:Kristián Csach • Dominika Zavadová • Radoslav Benko • Ľudmila Elbert • Ľubica Gregová Širicová • Adam Giertl
Science editor:Martina Jánošíková
Year of publication:2015
Available from:15.12.2015
Edition:1st edition
Document type:Monograph
Publication language:Slovak
Number of pages:344
Faculty:Faculty of Law
Institute:Department of European Law and Institute of International Law
Note:Dielo vzniklo s podporou Agentúry pre podporu výskumu a vývoja

More info

Predkladaná monografia „Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo“ bola spracovaná na Ústave európskeho práva a oddelení medzinárodného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci rovnomenného projektu (APVV-0823-11) uskutočneného v rokoch 2011 – 2015 a predstavuje jeden z jeho finálnych publikačných výstupov. Hlavným dôvodom výberu témy bola snaha o hodnotenie regionalizmu v jeho rôznych podobách vo vzťahu k medzinárodnému právu a na druhej strane hodnotenie miesta, významu a úlohy medzinárodného práva na vzniku a fungovaní rôznych foriem regionálnych zoskupení. Je totiž skutočnosťou, že hoci je regionalizmu venovaná čoraz väčšia pozornosť doktríny, komplexnejšie posúdenie jeho vplyvu na medzinárodné právo a vice versa v nej doteraz absentuje. Túto medzeru sa pokúša čiastočne odstrániť predkladaná monografia. Na pozadí stručného historického vývoja regionalizmu, ako aj jeho obsahovej a terminologickej zložky sa v monografii podrobnejšie skúmajú jednotlivé druhy regionalizmu v podobe starého a nového regionalizmu, ako aj zmluvného a inštitucionálneho regionalizmu, ďalej ich osobitosti, ako aj prínos k všeobecnému medzinárodnému právu. Pozornosť sa tiež venuje špecifickému fenoménu súčasného regionalizmu, a to vplyvu Európskej únie na jeho stabilizáciu a rozvoj ako faktickými opatreniami, tak aj sústavou opatrení upravených medzinárodnými zmluvami. Jedná sa o zmluvy uzavierané Európskou úniou na strane jednej s medzinárodnými organizáciami, skupinami štátov či jednotlivými štátmi na strane druhej. V tejto súvislosti sa analyzuje problematika interregionalizmu, resp. zmluvného interregionalizmu v rámci jeho špecifík a prínosu k všeobecnému medzinárodnému právu. Vzhľadom na svoju závažnosť je osobitná kapitola monografie venovaná pôsobeniu a vplyvu koncepcie rule of law v kontexte súčasného regionalizmu pri zohľadnení jej osobitostí v rôznych modeloch regionálnych zoskupení v rôznych častiach sveta. Nasledujúce kapitoly monografie sa venujú kodifikácii medzinárodného práva, ktorú si vynútila nutnosť jednotnej úpravy vzťahov, do ktorých vstupujú regionálne organizácie v súčasnom období, ako aj posúdeniu možného vplyvu pravotvornej činnosti a aplikácie pravidiel medzinárodného práva regionálnymi organizáciami v kontexte tzv. fragmentácie medzinárodného práva. Autori sa domnievajú, že sa im v zásade podarilo identifikovať hlavné styčné oblasti súčasného regionalizmu a medzinárodného práva, ich vzájomný vplyv, akoaj prínos rôznych foriem regionalizmu k všeobecnému medzinárodnému právu. Vzhľadom na to, že v prípade regionalizmu sa jedná o dynamicky sa rozvíjajúci segment súčasných globalizovaných medzinárodných vzťahov, ako aj medzinárodného práva, monografia zachytáva len súčasný stav jeho vzťahov k medzinárodnému právu a analýza ich vzájomných vzťahov v budúcom období sa preto javí nielen ako vhodná, tak aj žiadúca.

Naznačeným prístupom sa prirodzene nevyčerpávajú všetky aspekty vzťahov súčasného regionalizmu a medzinárodného práva. Predmetom tohto publikačného výstupu budú aj špecifiká jednotlivých druhov regionalizmu, ako aj interregionalizmu vo vybraných oblastiach medzinárodného práva, a to konkrétne v medzinárodnej ochrane ľudských práv, zaistenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ako aj oblasti ekonomickej a obchodnej spolupráce.

Ján Klučka

Related Products