Košické dni súkromného práva IV. Pocta profesorovi Vojčíkovi.

ONLINE

978-80-574-0098-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Peter Molnár • Viktória Koľveková • Miroslava Kušníriková • Renáta Romanová • Lukáš Macko
Rok vydania:2022
Dostupné od:20.06.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:448
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:Výstup z grantového projektu schváleného Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV pod registračným číslom 1/0765/20 s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“.
DOI:https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-00
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva IV., ktorá sa konala v dňoch 15. až 17. júna 2022, je čiastkovým výstupom riešenia grantovej úlohy projektu schváleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied pod registračným číslom 1/0765/20 s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“.

Predkladaný zborník vedeckých prác je výstupom zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva IV. organizovanej Katedrou občianskeho práva, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Publikačné výstupy autorov sú tematicky orientované najmä na výskumný projekt VEGA č. 1/0765/20 "Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva" riešený organizátormi konferencie. Jednotlivé príspevky sú rozdelené do troch sekcií – občianske právo hmotné, civilné právo procesné, právo duševného vlastníctva. Rozdelenie sekcií reflektuje na jednotlivé výskumné oblasti vymedzené v rámci projektu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie