Cursus Latinus - učebnica

ONLINE

978-80-574-0149-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jana Balegová
Rok vydania:2022
Dostupné od:21.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:latinčina
Počet strán:284
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Učebný text Cursus Latinus – cvičebnica je výstupom grantového projektu KEGA Cursus Latinus - vysokoškolské učebné texty latinského jazyka pre študijný program latinský jazyk 009UPJŠ-4/2020.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vysokoškolská učebnica „Cursus Latinus – učebnica“ je určená pre študentov študijného programu Latinský jazyk a literatúra. Je rozdelená na „Úvod“ a 37 lekcií. Obsahom jednotlivých lekcií je morfológia, vetná syntax a vybrané javy pádovej syntaxe latinského jazyka. Každá z lekcií obsahuje gramatický výklad, za ktorým nasledujú vety určené na demonštráciu foriem preberaných gramatických javov a požadovaná slovná zásoba (Dictionarium). Na týchto príkladoch si študenti osvojujú základné princípy prekladu z latinčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do latinčiny. Súčasťou učebnice je i latinsko-slovenský slovník, obsahujúci celú slovnú zásobu použitú v učebnici. Učebný text „Cursus Latinus – učebnica“ je určený na výklad gramatiky a osvojovanie si gramatických javov latinského jazyka pod vedením vyučujúceho. Na precvičovanie latinskej gramatiky v domácich podmienkach slúži paralelná cvičebnica (Cursus Latinus – cvičebnica). Súčasťou cvičebnice je kľúč k cvičeniam a latinsko-slovenský slovník obsahujúci slovnú zásobu z učebnice i cvičebnice. Vysokoškolská učebnica „Cursus Latinus – učebnica“ je prístupná elektronicky vo formáte PDF.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie