Geographia Cassoviensis

Geographia Cassoviensis je recenzovaný vedecký časopis vydávaný dvakrát ročne Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vychádza od roku 2007 v tlačenej i voľne dostupnej elektronickej verzii. Časopis publikuje originálne a aktuálne vedecké články, ktoré sú prínosom v oblasti geografie a ďalších príbuzných vedných disciplín. Od roku 2016 je časopis zaradený v databázach SCOPUS a ERIH PLUS - European Reference Index for Humanities and Social Sciences a od roku 2017 v databáze Emerging Sources Citation Index spravovanej spoločnosťou Clarivate Analytics.