Edukácia, roč. 3, č. 1/2019

  

DOI: https://doi.org/10.33542/EDU2019-1-0

ISSN: 1339-8725

Výkonný redaktor: Renáta Orosová

Rok vydania: 2019

Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta

Dostupné od: 10.04.2019

URL časopisu: https://unibook.upjs.sk/sk/pedagogika/1154-edukacia-roc-3-c-12019https://unibook.upjs.sk/sk/pedagogika/1154-edukacia-roc-3-c-12019

Abstrakt: Vedecko-odborný časopis Edukácia je zameraný na problematiku vzdelávania a výchovy v oblasti základného, stredného a vysokého školstva. Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, ako aj pedagogické a psychologické aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej verejnosti. Je určený vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom s cieľom prezentovať trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania.

Ciele vedecko-odborného časopisu Edukácia:

• prezentovať súčasné postavenie a funkciu pedagóga v edukačnej praxi a jeho perspektívy,

• prezentovať aktuálne otázky vzdelávania a výchovy z pohľadu učiteľov,sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov,

• prezentovať inovácie v edukačnej praxi; analyzovať stav a problémy prepájania teórie a praxe výchovy a vzdelávania vo vzťahu k moderným vyučovacím koncepciám,

• prezentovať aktuálne trendy v pregraduálnej príprave pedagógov,

• prezentovať výsledky empirických výskumov z oblasti pedagogiky, sociálnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a psychológie v prostredí rodiny, školy a mimoškolských výchovných inštitúcií.

Kľúčové slová: škola, výchovno-vzdelávacia činnosť, učiteľstvo, pedagogika, pregraduálna príprava.