Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy (Vybrané problémy)

978-80-7097-995-2

Tlačená publikácia

Vypredané

10,76 €
10,76 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Drahomíra Ondrová
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:170
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Popis

Vychádzajúc z hlavnej myšlienky základného cieľa kurzu „Medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy“ na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktorý je zaradený do študijného plánu fakulty, ako výberový jednosemestrálny povinne voliteľný predmet, je hlavným účelom predkladaných učebných textov napĺňať požiadavky učebnej pomôcky pri príprave študentov na seminárne cvičenia a skúšku, a to pre študentov magisterského štúdia dennej aj externej formy. Svojím obsahom má charakter nadstavbového predmetu, ktorý nadväzuje na predchádzajúce štúdium politologických predmetov tejto fakulty, v celkovej výmere vyučovacích hodín; dvojhodinová prednáška a jednohodinové seminárne cvičenie. Zároveň, učebné texty poskytujú aj primárny východiskový a informačný materiál pre potreby spracovávania diplomových a rigoróznych prác z oblasti medzinárodnej politiky a medzinárodných vzťahov. Okrem zabezpečenia nevyhnutnej učebnej pomôcky, hlavný cieľ prvého vydania Medzinárodná politika, medzinárodné vzťahy(vybrané problémy) spočíva v snahe podať študentom a doktorandom základnú orientáciu v danej problematike, a to tak v pojmovej oblasti, ako aj v teoretickej. V neposlednom rade je to aj ambícia motivovať záujem študentov a rozširovať ich vedomostí z oblasti medzinárodnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie