Ústavné právo Slovenskej republiky

Igor Palúš a kol.

978-80-8152-442-4

Tlačená publikácia

17,82 €
17,82 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Igor Palúš
Spoluautori:Michal Jesenko • Lukáš Olexa • Júlia Ondrová
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:462
Fakulta:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín

Popis

Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Jej obsahové zameranie a rozsah jednotlivých kapitol ovplyvnili dve skutočnosti. Zaradenie študijného predmetu ústavné právo Slovenskej republiky v rámci študijného odboru „verejná politika a verejná správa“, ako aj fakt, v zmysle ktorého predložená učebnica obsahovo nadväzuje na učebný text: Štátoveda (ústavné právo – všeobecná časť), ktorého autorom je prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Učebnica je prioritne určená pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, avšak autori majú ambíciu ňou osloviť aj študentov iných vysokých škôl a fakúlt, kde sa vyučuje ústavné právo Slovenskej republiky, alebo iné študijné predmety súvisiace s ústavnými inštitútmi Slovenskej republiky. Potešením pre autorov by bol aj záujem širšej odbornej verejnosti.

Autori sa snažili podať stručný, ale vo svojej podstate ucelený pohľad na ústavný systém Slovenskej republiky tak, aby adresáti učebnice získali potrebný prehľad o obsahu ústavného práva Slovenskej republiky, jeho inštitútoch, ich fungovaní a vzájomných vzťahoch medzi nimi. Autori pri tvorbe učebnice nezvolili unifikovaný prístup. Spracovanie jednotlivých kapitol sa do určitej miery odlišuje, čo je dané jednak obsahom ústavných inštitútov, ako aj, či hlavne, zložením autorského kolektívu a jeho vedecko-pedagogickými skúsenosťami. Učebnica zachytáva ústavnoprávny stav k 31.8.2016

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie