Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Viera Lichá Valicová

978-80-8168-110-3

Tlačená publikácia

na sklade

10,91 €
10,91 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Viera Lichá Valicová
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:152

Popis

Autorka sa zameriava na kriminalitu a delikvenciu mládeže a faktory ovplyvňujúce jej vznik, na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú v objektoch škôl, rieši priestupky mladistvých, približuje problematiku šikanovania a záškoláctva, postihovanie mladistvých a maloletých páchateľov v trestnom a občianskoprávnom konaní, sociálnoprávnu ochranu, sociálnu kuratelu, inštitúty odklonov v trestnom konaní, postup pri podávaní trestného oznámenia a postup orgánov činných v trestnom konaní v rámci prípravného konania, s príslušnou judikatúrou súdov a s relevantnými ustanoveniami trestného zákona a trestného poriadku. Publikácia nájde uplatnenie nielen v oblasti školstva, čo bolo pôvodným zámerom autorky, ale aj všade tam, treba riešiť nežiaduce protispoločenské javy v súvislosti s mládežou.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie