Úvod do pedagogiky voľného času

Peter Bakalár

978-80-8152-458-5

Tlačená publikácia

11,55 €
11,55 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Peter Bakalár
Rok vydania:2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Cieľom predloženého vysokoškolského učebného textu je pomôcť študentom študijného programu Šport a rekreácia zorientovať sa v problematike voľného času, ktorá je im prezentovaná z perspektívy humanisticky orientovanej edukácie (vychádzajúc z Kratochvílovej koncepcie Pedagogiky voľného času), pozitívnej psychológie (odvolávajúc sa na práce Seligmana, Csikszentmihalyiho a ďalších) a súhrnnej práce Hendla, Dobrého et al. Zdravotní benefity pohybových aktivit.

Hlavnou myšlienkou učebného textu je možnosť vedomého, cieleného a trvalého ovplyvňovania života každého jedinca prostredníctvom seba rozvíjajúcich voľnočasových aktivít. Za svoj rozvoj síce nesie zodpovednosť každý jedinec sám, ale do značnej miery ho prostredníctvom vytvárania podmienok na zmysluplné trávenie voľného času ovplyvňuje spoločenský organizačný systém subjektov pôsobiacich v oblasti voľnočasovej edukácie. Študenti absolvujúci študijný program Šport a rekreácia sú súčasťou tohto systému prostredníctvom zamerania svojho štúdia na oblasť rekreačného športu, resp. pohybovej rekreácie, ktoré sú odporúčanou súčasťou zmysluplného trávenia voľného času, pozitívne ovplyvňujúceho telesné aj duševné zdravie. Následne môžu nájsť v tejto oblasti aj svoje profesijné uplatnenie zamestnaním sa v niektorom zo segmentov rozvíjajúceho sa voľnočasového priemyslu. Svojou prácou môžu ovplyvňovať a pomáhať svojim klientom, priateľom a rodinným príslušníkom. Nič nie je pritom presvedčivejšie, ako osobný príklad – preto by sa mali snažiť na základe získaných vedomostí o ich aplikáciu do vlastných životov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie