Zákony 2018 II. časť B

977-13-3515-818-6-26

Tlačená publikácia - predaj

6,00 €
5,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Rok vydania:2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zákony
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:576

Anotácia

Súdne spory (1.kapitola)

 • Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
 • Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
 • Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
 • Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Exekučný poriadok (2. kapitola)

 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
 

Trestné právo (3. kapitola)

 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
 • Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Správne právo (7. kapitola)

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z., Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
 • Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 165/2013 Z. z., Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie