Kontrola v obecnej samospráve

Jozef Tekeli 

978-80-89447-97-8

Tlačená publikácia

na sklade

12,73 €
12,73 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Tekeli
Spoluautori:Marián Hoffmann
Rok vydania:2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:280

Anotácia

Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém spätnej väzby, ktorý dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či skutočný stav korešponduje stavu predpokladanému a žiadanému. Vo verejnej správe navyše inštitút kontroly nadobúda osobitný význam, ktorý sa prejavuje vo viacerých smeroch. Dôležitosť kontroly vo verejnej správe sa prejavuje najmä v legislatívnej regulácii jej uskutočňovania, t. j. v zákonnej procesnoprávnej úprave výkonu kontroly a rovnako v jej inštitucionalizácii, t. j. vo formálnom konštituovaní kontrolných orgánov v jednotlivých odvetviach a na jednotlivých úrovniach a stupňoch verejnej správy. Predložená práca rozoberá súčasnú hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu vzťahujúcu sa ku kontrolnému systému obecnej samosprávy, zohľadňuje dostupnú literatúru venovanú kontrole obcí a obsahuje návrhy de lege ferenda na zlepšenie právneho stavu a odstránenie interpretačných nejasností aplikačnej praxe. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie