Sociálna politika a jej axiologické orientácie

978-80-8152-099-0

Tlačená publikácia

Na sklade

7,51 €
7,51 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Richard Geffert
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:160
Fakulta:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra politológie

Popis

Vedecká monografia predstavuje sociálnu politiku ako antropocentricky orientovanú aplikovanú vedeckú disciplínu novým spôsobom. Jej  hlavným cieľom je identifikovať ju cez hodnoty a hodnotové systémy západnej civilizácie, ktoré sú vnímané ako základný stavebný kameň jej genézy a tvorby. Aj napriek polyparadigmatickému  prístupu rôznych vied k riešeniu jednotlivých sociálnych udalostí  možno konštatovať, že v komplexnom pohľade sa tejto problematike venuje minimálna alebo žiadna pozornosť. Výskumom, ktorého výsledkom je táto monografia, bol široký diapazón sociálnej politiky s jej subsystémami zúžený na skúmanie jej axiologickej podstaty. Tá je identifikovaná ako fundamentálna báza, od ktorej sa odvíja vymedzenie problémov, ktoré sú vnímané ako konkrétne sociálne udalosti, ako aj stanovenie cieľov a nástrojov na ich dosahovanie. Publikácia  na jednej strane predstavuje syntézu  známych prístupov  jednotlivých vedných disciplín (právo, ekonómia, sociológia, politológia) na fenomén sociálnej politiky, na strane druhej jej prínos spočíva v prístupe  novom - axiologicko-filozofickom.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie